Top
Herroeping/Retour
Indien u niet tevreden bent met een product van Dasecurity, heeft u het recht binnen 14 dagen dmv het Herroepingsformulier dit te retourneren en binnen 4 dagen het geld teruggestort te krijgen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen aan te melden via info@dasecurity.shop onder vermelding van order nummer voor retourneren, zonder opgave van reden . Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd en 14 dagen de tijd om de producten daadwerkelijk te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Das Webshops heeft teruggezonden, is de koop een feit. . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Das Webshops er zorg voor dat binnen 5 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Das Webshops aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Das Webshops slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals opnamen van derden.
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne, privacy gebonden, opnames op interne geheugens of die snel kunnen bederven of verouderen.
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Waarvan dit van te voren kenbaar is gemaakt.
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
  • Indien een product onverhoopt niet functioneert of foutief geleverd is , wordt men geacht het retour te zenden binnen 4 werkdagen daar wij er anders vanuit kunnen gaan dat het gewoon gebruikt wordt en het niet meer voor Herroeping in aanmerking komt.